Historie obcí a přilehlého okolí

Poválečné demolice domů

Přidány domy čp. 120 a 125

Na početní stav domů v obci Jezvé mělo vliv několik faktorů, které jejich majitelé nemohli ovlivnit. Jedním faktorem byla hospodářská krize třicátých let, dalším faktorem byla 2. světová válka, která následovala a sní spojená ekonomická situace obyvatel. Po válce přišel odsun Německého obyvatelstva – hlavní příčina devastace těchto domů. V Jezvé před 2. světovou válkou žilo přibližně 750 obyvatel. Téměř všichni byli po roce 1945 odsunuti a při poválečném osídlování tolik nových osídlenců nepřišlo. V roce 1950 bylo v Jezvé sečteno pouze 383 obyvatel. Protože výběr domů byl z výše uvedených důvodů velký, příchozí si vybírali převážně zděné domy a velké zemědělské usedlosti. Ostatní domy zůstaly delší dobu neobydleny a bez údržby. Nepovšimnuty zůstaly hlavně menší roubené domy s podstávkou, jež byly charakteristické pro zdejší pohraniční oblast. Jedním takovým nepovšimnutým domem s velkou historickou hodnotou, byl to dům číslo popisné 79, jehož stáří bylo v roce 1941 odhadnuto na 400 let.

Jezve_obj_demolice_2

Dům čp. 79, jehož stáří bylo v roce 1941 odhadnuto na 400 let.

Po odsunu Německého obyvatelstva docházelo k pustnutí a chátrání zdejší neudržované zástavby, a proto se přistoupilo k postupnému bourání domů. Dnes v těchto místech stojí domy nové, někde se z nich staly zahrady a někde zůstalo dodnes rumiště, jako například po domu čp. 79. V obci byla téměř pětina domů v dezolátním stavu, to muselo mít velice negativní vliv i na vzhled obce tak bylo přistoupeno k demolici těchto domů. Oproti roku 1935 kdy bylo v Jezvé při sčítání obyvatel sečteno 136 domů, jich od konce 2. světové války do roku 1951, bylo z různých důvodů zbouráno nejméně 35, což je neuvěřitelných 25 %.
Bourání domů v dezolátním stavu bylo nutno nějakým způsobem legalizovat a tak konfiskované domy byly bourány podle instrukcí konfiskačního dekretu č.108/45 Sb. a na základě ustanovení § 125 stavebního řádu č.5/1889 pro Čechy za účelem odstranění stavebních závad (objekty hrozící zřícením), jež ve veřejném zájmu, nebo z ohledu policejní bezpečnosti je nutno odstranit: toto ustanovení nařizuje, že v případě potřeby nutno vyklidit a zbourat budovy, nebo jejich části, nebo učinit opatření proti možnému nebezpečí, hrozí-li objekt sesutím. Tyto okolnosti měli být ve vydaném posudku znalcem zjištěny a konstatovány.

POSUDKY

Přestože při odsunu německého obyvatelstva musely být domy zamčeny a klíče předány do rukou zástupce Národního výboru došlo k jejich devastaci. Stav těchto neobývaných domů, se v krátkém čase velmi zhoršil. Prázdné domy sloužily jako cíl hledačů pokladů po německém obyvatelstvu, nelegální zdroj stavebního materiálu a paliva. Jinak si totiž absenci některých stavebních prvků nelze vysvětlit.  Dalším problémem bylo nezákonné přemisťování vybavení domů. Na tento problém bylo upozorněno již 5. října 1945 na schůzi Národního výboru.
Stav bouraných domů, byl vesměs stejný. Poškozené střechy, chybějící okna a dveře, vytrhané podlahy a promáčené stěny. Domy, jež byly DOMOVEM po mnoho generací, se proměnily v hromadu cihel, několik kubíků palivového dřeva a stavební suť do zavážky s cenou sotva přesahující tisíc korun.

8. listopadu 1947 bylo radou MNV rozhodnuto, že na všechny domy, které ještě nespadly a které jsou určeny ke zbourání, budou zhotoveny plánky. Tyto plánky se nedochovaly, ale naštěstí se dochovalo několik demoličních výměrů, kde byly domy a jejich stavební stav podrobně popsán. Záměrem obce, bylo také převedení veškerých bouraček do svého vlastnictví a získat za tyto domy pojistky. Žadatel o zbourání musel znalcem stanovenou částku uhradit na příslušný účet a teprve poté mohl zahájit bourání. Výtěžek z bouraček získaný prodejem použitelného stavebního materiálu a palivového dřeva byl zasílán na zvláštní účet. Na zvláštním orámovaném místě platebního lístku měl být vyznačen účel platby a popisná čísla domů, jichž se platba týkala.

Níže si jeden takový Výměr Č.J.: R 22-783/48 ze dne 11. prosince 1948 můžeme přečíst, je opsán i s chybami.

Jezve_obj_demolice_1

Jezvé čp. 10 v roce 1941

Budova čp. 10 jest jednopatrový srub o půdorysu 13,5 × 6,2 m vzadu s přistavěnou prkennou kolnou 10 × 4 m. Střecha budovy jest sedlová s krovem soustavy hambálkové pokrytá z 1/2 břidlou 1/2 eternitem na bednění, přistavěná kolna jest pokryta lepenkou.
V přízemí jest 1 obytná místnost, chodba, komora, chlév a v přístavku kolna, v patře jsou 3 komory a chodba. Stropy nad přízemím a patrem jsou dřevěné z prken neb povalů na trámech. Podlahy obytných místností a chodby v I. Patře jsou prkenné, dlažba chodby v přízemí jest kamenná. Nad patrem jest volná půda. Světlá výška přízemí jest 2,1 m, jakož i patra, výška střechy do hřebene jest 3,1 m.
Budova není obydlena a její stav stářím značně sešlý jest ponechán dalšímu chátrání. Dřevěné části budovy jsou již zetlelé, podlahy v přízemí vyhnilé, stropní trámy pronesené a v zhlavích uhnilé. Okna a dveře chatrná. Budova nelze opraviti pro obývání ani značným nákladem.

Ocenění:
Stav. dřevo 4m³ a 200,-Kčs…………..800,- Kčs
palivo 20 m³ a 50,- Kčs………………1 000,- Kčs
krytina eternit a břidla paušál………..700,- Kčs
okna a dveře………………………………..200,- Kčs
celkem………………………………………2 700,- Kčs

Dům čp. 33 je přízemní, srubový, z části zděný o zast. ploše 11,50 × 6 m obsahuje chodbu, vpravo od této je obytná kuchyně, vlevo obytný pokojík a komora. Podlahy místností byly dřevěné, nyní jsou shnilé a částečně chybějí. Strop je trámový chatrný, takže musel býti již podepřen, aby se nezřítil. Domek jest zastřešen střechou sedlovou s krovem hambalkovým, krytým došky a lepenkou. Okna jsou malá, chybějí, dveře shnilé, znehodnocené, obvodní stěny jsou stářím ztrouchnivělé. Celkový stav budovy je desolátní a budova dalších oprav či adaptace naprosto neschopná.
>
Dům čp. 35 je jednopatrový obytný dům, ležící při státní silnici Česká Lípa – Děčín v obci Jezvé. Dům stojí v ohybu státní silnice a činí tu v zatáčce nepřehlednou a jízdu obcí nebezpečnou. Přízemí domu jest zděné, I. patro srubové. Zastavěná plocha domu obnáší 12,00 x 9,30 m t.j. 111,60 m².
Popis domu: v přízemí jest chodba s dřevěným schodištěm do patra, vpravo chodby jsou dvě obytné místnosti, vlevo od schodiště jest komora, skladiště potravin a chlévek. V I. patře domu jest 1 obytná místnost, 1 komora a půda. Střecha domu jest sedlová, soustavy hambalkové, krytina střechy jest šindelová a břidlová. Světlá výška místností je v přízemí 2,20 m a v I. patře 1,90 m. Stropy jsou dřevěné, trámové, podlahy dřevěné, okna malá.
Na dvoře vpravo od průčelí se nachází otevřená zděná kolna pro vůz neb hospodářské nářadí, krytá sedlovou střechou soustavy hambalkové, krytou taškami Celkový stav budovy jest velmi špatný, domek jest zchátralý, podlahy shnilé a opravy respektive výspravy neschopné, střechou, která jest na mnoha místech proděravělá zatéká a strop nad I. patrem jest v jedné části propadlý, strop nad přízemím zatékáním vody jest prohnilý a opravy nezpůsobilý. Okna větším dílem chybějí, dveře jsou otlučené a shnilé a z části chybějí. Zdivo kolny na dvoře, cihelné jest nakloněné, střecha nad touto zničená, krov shnilý.
Adaptace domu vyžádala by si příliš vysokého a naprosto nerentabilního nákladu a vzhledem k situování domu komunikacně závadného nežádoucí.

Jezve_obj_demolice_3

Mapový podklad: Archiválie Ústředního archivu zeměměřičství a katastru

Popis situace:
1 – dům č.p. 33
2 – cesta na fotbalové hřiště
3 – dům č.p. 35
4 – přibližně zde se nachází „Hasičárna“
5 – dům č.p. 10

Jezve cp.41

Jezvé čp. 41 a část domu čp. 42

Domy čp. 41 a 42 stávali mezi kostelem a domem s labutí. Kdy byly zbourány se mi nepodařilo zjistit. Fotografie pochází z roku 1941

Dům čp. 47 je jednopatrová srubová budova se stropy trámovými, podlahami dřevěnými, s krovem sedlovým, hambalkovým, zakrytým taškami. Část budovy v hospodářské části je zděná. Okna a dveře shnilé, z části chybějí. Při čp. 47 je v prodloužení budovy za hospodářskou částí stodola. Stěny obvodní jsou shnilé, stropy chatrné, z malé části probořeny, krov ztrouchnivělý a stěny v hospodářské části jsou značně vychýleny.

Dům čp. 55 jednopatrová zděná, v zadní části srubová a v I. patře též srubová budova – hospodářská, obytná. Podlahy jsou dřevěné, částečně chybějí, stropy byly trámové, střecha je již snesena, dle informace MNV byla sedlová, hambalková, kryta hliněnými pálenými taškami. Stropy byly též odstraněny, okna a dveře vytlučené, z větší části chybějí.
Bližší údaje nebylo možno zjistiti, jelikož budova je již z větší části zbourána a odklizena, avšak dle sdělení předsedy MNV byla zaměřena a odhadnuta před započetím bourání zástupcem odbočky Národního pozemkového fondu.  Stodola při čp. 55 je srubová s mlatem, přístodůlkem a pernou*, s krovem sedlovým, soustavy vaznicové s bočními stolicemi, zakrytým laťováním a došky. Obvodní srubové stěny jsou ztrouchnivělé, dřevo vazby shnilé, došky též prohnilé. Polovina doškové krytiny chybí.

*  místo kde se praly brambory, řepa a pod..

Jezvé čp. 55
Odkaz na mapu domu čp. 55 http://www.mapy.cz/s/8a5X

Obytný dům čp. 67 jako součást budov hospodářství je jednopatrové stavení 19,50 m dlouhé, 10 m široké, 7,20 m vysoké od terénu k okapu postavených ve dvorci na rozhraní obcí Jezvé a Stružnice přímo při státní silnici Česká Lípa – Děčín. 

Jezve 67

Jezvé čp. 67 pohled směrem od Stružnice

Zdivo je vesměs smíšené z kamene a cihel. Stropy jsou z části nad přízemím (chlévy) klenuté, zbytek pak v přízemí i v prvním patře trámoví, z části obnažené a z části rákosované. Podlahy jsou prkenné, dlažby betonové, okna dvojitá, dveře jednoduché dřevěné, krytina z pálených falcovek polévaných. Krytina a krov budovy nachází se ve stavu velmi zachovalém. Zdivo však a tím i stropy nachází se ve stavu značně konstruktivně porušeném tak, že stává nebezpečí samovolného sesutí této budovy, což je podporováno i tím, že po silnici projíždí denně mnoho těžkých aut a stálými otřesy je nebezpečí stále zvyšováno. Závada vyplývá především z nevhodného použití materiálu (málo pálené cihly) v základech, následkem čehož se cihly hasí, rozdrobují se a způsobují sesouvání a tím i rozrušování zdiva, jakož i konstrukcí stropních i krovu. Zvláště kritický stav nastává při štítě k silnici a na straně severozápadní.

Jezve 67a

Dům čp. 67 stával vedle bazaru pana Jirsy – kliknutím mapu zvetšíte

Podle všech známek dřívějšího udržování budovy (stahování kleštinami, vyplňování trhlin a podobně) objevila se celková závada již mnohem dříve a dřívější majitel projevoval tím snahu budovu zachrániti.
Dnešní stav budovy je však již tak kritický že, jak již v předu uvedeno, hlavně na stranách jihozápadní a severozápadní sesutím, v důsledku čehož doporučuji její vystěhování a zboření.
V případě, že by nebyla náhradní budova k dispozici a přikročilo se ke znovu vystavění budovy s použitím části získaného materiálu odhaduji náklad na zbourání a znovu vystavění s příslušným doplněním potřebných hmot na obnos 400 000 – 500 000 Kč.
Stáří budovy 150 – 200 roků

Obestavěný prostor     m³ 1. 700.-
Pořizovací cena 1 m³ stavby se zřetelem k roku 1939  Kčs 105.-
Činí celkem     Kčs 178. 500.-
Od toho opotřebení s ohledem na použitelný materiál 90% činí 160. 000.-
Tak-že celková dnešní hodnota činí 17. 850 Kčs.-

Česká Lípa dne 16.XII. 1947.

Budova čp. 73 je jednopatrová, neobydlená, hospodářská, s přízemím zděným a I. patrem srubovým. Část obvodních stěn je vyborcena, okna a dveře chybějí, stropy jsou dřevěné shnilé, podlahy dřevěné, vyšlapané a shnilé, z větší části chybějí. Budova je zastřešena krovem soustavy hambalkové, zakrytým starou břidlicí. Přízemí obsahuje dvě obytné místnosti a část hospodářskou, t.j. chlévky a 1. patro 1 obytnou místnost a dvě komory . Celkový stav budovy je desolátní, stěny spadlé, část stropu propadlá, dalších oprav a rekonstrukce naprosto neschopný.

(bouračka) v Jezvé. Bývalé obytné jednopatrové stavení o velikosti 10,50 x 5,40 m, stavěné z dřevěných klád (srubová stavba), stropy trámové, obnažené, schody dřevěné, krov dřevěný, krytina cementová falcová. Celá budova nachází se v dezolátním stavu.
Po zboření získá se cca 20 m³ nehodnotného palivového dříví a asi 60 m² cementové krytiny. Zbytek sestává vesměs ze sutin.
Přístavek – bývalá kolna 5,40 x 3,40 m bez stropu i dlažby – hrázděné zdivo, krov pultový dřevěný, krytina cementová. Vše ve značně zchátralém stavu. Po zboření získá se cca 500 ks cihel, asi 0,50 m³ nehodnotného palivového dříví a asi 12 m² cementové krytiny. Ostatní bude vesměs suť.

004výřez

Domy číslo popisné 75 a 76 stály vlevo cesty na most přes Ploučnici. Vpravo je dvojdomek číslo 143 a 144

Dům čp. 75 (bouračka) v Jezvé. Bývalé obytné jednopatrové stavení o velikosti 10,50 x 5,40 m, stavěné z dřevěných klád (srubová stavba), stropy trámové, obnažené, schody dřevěné, krov dřevěný, krytina cementová falcová. Celá budova nachází se v dezolátním stavu.
Po zboření získá se cca 20 m³ nehodnotného palivového dříví a asi 60 m² cementové krytiny. Zbytek sestává vesměs ze sutin.
Přístavek – bývalá kolna 5,40 x 3,40 m bez stropu i dlažby – hrázděné zdivo, krov pultový dřevěný, krytina cementová. Vše ve značně zchátralém stavu. Po zboření získá se cca 500 ks cihel, asi 0,50 m³ nehodnotného palivového dříví a asi 12 m² cementové krytiny. Ostatní bude vesměs suť.

               Dům čp. 76 (bouračka) v Jezvé. Bývalé obytné bydlení o velikosti 10,30 x 5,90 m stavěn jest ze zdiva smíšeného z kamene, cihel pálených a nepálených se stropy trámovými (obnažené trámy), krov dřevěný hambalkový s krytinou břídlovou.
Zdivo je značně popraskané, stropy a veškeré dřevěné součásti jsou červotočem a hnilobou značně, značně poškozené, okna, dveře, podlahy a dlažby zcela zničené. Z celé budovy po zboření možno získati asi 1 500 kusů cihel, 2 – 3 m³ dříví. Zbytek sestává se vesměs ze sutin. Obestavěný prostor je 310 m³.
U domu jest přístavek o velikosti 5,90 x 4,50 m stavěný z cihel pálených bez dlažby a stropu, krov dřevěný pultový s krytinou lepenkovou na bednění. Zdivo je neomítané dosti zachovalé, krov a bednění jsou zatékáním nahnilé.

Jezve_obj_demolice_2

Dům čp. 79, jehož stáří bylo v roce 1941 odhadnuto na 400 let. Dům stával mezi domy čp. 133 pana Šámala a čp.80 pana Holbíka

Dům čp. 79 je jednopatrová neobydlená hospodářská budova, která jest srubová, s podlahami dřevěnými, stropy trámovými, zakrytým sedlovým krovem hambalkové soustavy a opatřená taškovou krytinou. Přízemí obsahuje chodbu, jednu obytnou kuchyň a chlév. I. patro jednu obytnou místnost a 1 komoru. Stěny jsou ztrouchnivělé, z části vyborcené, strop propadlý, podlahy chybějí, okna jsou malá, téměř všechny chybí, dveře stářím jsou ztrouchnivělé a zničené. Schodiště do I. patra je dřevěné zapuštěné po obou stranách do zděných stěn, chatrné a hrozí nebezpečí zřícení.

Dům čp. 101 je jednopatrová z části zděná, srubová budova o zastavěné ploše 11 x 4,80 m. Přízemí obsahuje chodbu, vlevo od chodby obytnou kuchyň, vpravo od chodby malou obytnou komoru a za touto tmavou komoru. Podlahy jsou dřevěné, shnilé, stropy dřevěné, velmi chatrné a hrozí zřícením. Okna jsou malá, dveře poškozená, okna a dveře z poloviny chybějí. Budova je zastřešena krovem soustavy hambalkové, krytým hliněnými taškami. Výstup do I. patra děje se dřevěnými schodnicovými stupni, kde se nacházejí 2 obytné komory. Stav budovy je velmi špatný, obvodní stěny jsou ztrouchnivělé a značně vychýlené. Budova dalšího použití neschopná.

Piv1941

Budova pivovaru vyfocena v roce 1941

Budova čp. 115 pozůstává z 1 budovy (budova pivovaru) a dvou volně stojících budov. Budova bývalého pivovaru stojící uprostřed návsi jest zděná, s vnitřkem zničeným, stropy propadlými, stěnami zborcenými, s krovem sedlovým soustavy vaznicové, krytým eternitem. Okna a dveře jsou vytlučena a částečně chybějí. Dvě přilehlé budovy obytné a patřící k tomuto objektu jsou zděné, zakryté sedlovou střechou a kryté starou břidlou s okny vytlučenými, s podlahami shnilými, z části chybějícími, se stropy trámovými. Zdivo těchto budov je mokré a rozrušené.
Rozměry budov: Provozovny 36 x 10m, 1 budova 6 x 10m, 2 budova 5,80 x 10m.
Odstraněním těchto objektů rozšíří se prostor návsi.

Dne 2. dubna 1949 učinila pražská firma Chemimontana obci nabídku na demolici budovy pivovaru viz text:

ONV v České lípě /ref. Dr Hampejs/ nám sdělil při naší poslední návštěvě a jednání o provádění stavební obnovy a přestavby na okrese, že hodláte zbourati pivovar, provádíme tyto práce speciální modrní methodou odstřelem, jsme vybavenimod. přístroji a odb. školeným personálem, a proto si Vás dovolujeme otázati, jaký máte program v tomto oboru, a napište nám lask, co a kdy hodláte bourací práce prováděti, rádi Vám podáme nezávaznou nabídku, pracujeme seriozně a levně, a rychle, těšíme se na Vaši odpověď a jsme

                      s pozdravem ´´Pětiletce zdar´´          Razítko podpis

Dům čp. 120 je jednopatrová, srubová, z části zděná hospodářská budova o zastavěné ploše 10 x 5 m. V přízemí je obytná kuchyň, chodba a chlév. V I. patře jedna obytná místnost a seník. Podlahy místnosti jsou dřevěné, stropy trámové, střecha sedlová s krovem soustavy hambalkové, krytým hliněnými taškami, okna jsou malá a z větší části chybějí, dveře stářím a vlhkostí znehodnocené. Podlahy jsou vyšlapané a shnilé, stěny ztrouchnivělé a vlhkostí shnilé, stropy hrozí zřícením – musely býti již podepřeny. Při domě se nenachází žádný pozemek, stav budovy je velmi desolátní a neudržitelný.

Budova čp. 125 je jednopatrový srubový částečně zděný domek o zastavěné ploše 10,50 x 4,70 m s podlahami dřevěnými, stropem trámový a zakrytým, střechou sedlovou s krovem soustavy hambalkové, opatřeným cementovými taškami. Přízemí domu obsahuje chodbu a 2 obytné místnosti. I. patro obsahuje 2 obytné komory. Schodiště do I. patra chybí. Okna do místnosti jsou malá a situována pouze v obou štítových zdech, jelikož dům je postaven mezi 2ma sousedními budovami s úzkými uličkami mezi těmito. Podlahy místností jsou vyšlapané a shnilé, strop je na několika místech propadlý, obvodní stěny jsou ztrouchnivělé a proděravělé, krov je stářím ztrouchnivělý.
Celkový stav budovy je desolátní, budova dalších oprav naprosto neschopná. Tento stav byl způsoben též povodní v r. 1947.

V Jezvé byly dále zbourány domy čp. 4, 12, 34, 43, 48, 81, 92, 98, 117, stodola u 124, 126 a 128.

2 komentáře u Poválečné demolice domů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..