Historie obcí a přilehlého okolí

Bořetín a Stráž

Historie Stráže u České Lípy

První zmínky o Stráži najdeme v listině Přemysla Otakara II. „Strase ac sic in Pulsnice rivum“, kdy patřila klášteru Doksany (k jeho statku Kravaře). Později došlo k majetkovým přesunům, protože roku 1389 věnoval Hynek Berka z Hohenštejna výnos ze vsí Tiefendorf (Bořetín) a Schonborn (Stráž) kostelu Panny Marie v České Lípě (tzv. listina českolipska), kterou pečetili Henslin z Chlumu na Svojkově a Hynek z Nedamova. Vcelku nevýhodná poloha na svahu Kozlu byla zřejmě vyvažována tím, že tudy procházela kupecká stezka, zvaná Česká. Začínala v Litoměřicích, zde se stáčela k Ploučnici a mířila po jejím toku, kde pak odbočila směrem na Českou Kamenici a dál do Budyšína. Po další století ves patřila sice Berkům, ale byly tu určité vztahy i k městu Česká Lípa. Kolem roku 1575 ves skoro zanikla, protože roku 1579 se uvádí jen jeden usedlý a v roce 1619 byla osada dokonce škrtnuta v registrech panství Česká Lípa a Nový zámek. Roku 1623 je také naposledy uváděna, a to jako samota. V 16. Století je obec majetkem Vartenberků, avšak za podporu protihabsburského odboje ve 30leté válce jim byl v roce 1622 zkonfiskován majetek a v roce 1623 byla Stráž věnována Albrechtu z Valdštejna.

V roce 1627 Albrecht z Valdštejna založil augustiniánský klášter v České lípě a daroval mu Stráž i s Bořetínem a Dubicí, které tak byly vyjmuty z novozámeckého panství. To snad vedlo k obnovení vsi a důkazem by mohla být například roku 1648 založená konšelská kniha, dnes ovšem nedochovaná. Počátkem 18. Století bylo ve Stráži 18 chalup, kaple a obec byla přifařena ke Stružnici, kde byla také škola. Mnichům ves, kde měli statek, patřila do roku 1848, kdy proběhla reforma správy panství a v roce 1850 byla povýšena na obec s osadami Bořetín a Dubice. Důvodem byla údajně lepší spojení s Českou Lípou. Zdejší obyvatelé se živili převážně zemědělstvím, ale protože nebylo tak výnosné, obec se nerozrůstala. Po roce 1882 byli augustiniáni nuceni vzdát se gymnázia v České Lípě (nejvýznamnějšího zdroje příjmů) a začínají rozprodávat majetek. Na přelomu 19. a 20. stol. bylo panství prodáno soukromníkům. V roce 1907 byla vybudována silnice Dubice-Stružnice. V roce 1921 ve Stráži bylo jen 15 domů a 82 lidí, v roce 1930 dokonce jen 69 obyvatel.

Vzhledem k tomu, že veškeré obyvatelstvo Stráže bylo německé národnosti, došlo po skončení války k vysídlení a konfiskaci majetku, 5. 9. 1947 oznámil MNV Stráž, že „v obci není žádných starousedlíků a veškerý majetek je zkonfiskován“. Uvolněné usedlosti byly přidělovány českým osídlencům.

V květnu 1945 vznikl MNV Bořetín, ovšem v září 1945 již byla střediskem Stráž. V roce 1947 vznikl spolek divadelních ochotníků, v roce 1948 byl ustaven přípravný výbor JZD, ale JZD nepracovalo dobře a v roce 1950 byla půda přidělena ke Státnímu statku Zákupy. Činnost MNV nebyla dobrá, domy chátraly, cesty byly ničeny, zrušen byl i protipožární rybníček apod. V roce 1950 zde žilo už pouze 29 obyvatel a v roce 1951 se začalo poprvé jednat o zrušení obce. Obecní lesy byly včleněny do majetku Československých státních lesů, v obci pracovala jen knihovna a spolek hasičů, domy se postupně měnily na zříceniny a byly odklizeny. To všechno vedlo nakonec k tomu, že s účinností k 30. 6. 1958 byla zrušena obec Stráž, osada Bořetín přidělena Dubici a osada Stráž přidělena ke Stružnici. V roce 1991 zde již není uváděn žádný obyvatel.

Dnes tvoří osadu Stráž u České Lípy několik domů a za pozornost stojí roubená chalupa a nad ní velký statek. V zatáčce u silnice stojí zděný dům, ve kterém kdysi sídlil MNV a v horní části bývalé návsi stojí chata, kde stála kaple, která byla odsvěcena a zbourána.

Převzato z vývěsky umístěné na Stráži u České Lípy